DOGV Capçaleres

DOGV del 04 Setembre 2017

DOGV de 4/09/2017, Núm 8119

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 35/2017, de 10 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment d’inscripció, modificació i baixa, de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 33/2017, de 7 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fara grant funding agreement. CPI-17-215».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Señalización de radicales libres de oxígeno en células madre: importancia en medicina regenerativa, CPI-17-220». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-056).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevos retos en el desarrollo de procesos enantioselectivos de formación de enlaces C-C mediante catálisis dual cooperativa. CPI-17-221».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Preparación de hidrolizados y su análisis. CPI-17-222»

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Simulación de itinerarios de atención de pacientes crónicos y gestión de recursos sociosanitarios, SIMULCHRONIC. CPI-17-223», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.