DOGV Capçaleres

DOGV del 04 juliol 2017

DOGV de 4/07/2017, Núm 8076

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de trastornos adictivos (RD16/0017/0007). (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad) CPI-17-179», finançat per el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mitigación y adaptación al cambio climático en los principales tipos de humedales mediterráneos ibéricos: balances de carbono y modelos de respuesta de especies y hábitats. CPI-17-181», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018. Convocatòria número 7.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018. Convocatòria número 8.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Projecte: Ligando poliaromáticos para el diseño de catalizadores mejorado; codi: 15I238, ref. CTQ2014-51999-P).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica l’acord marc entre la Universitat Politècnica de València i Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, per al foment de la docència, la investigació i la cultura en general.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual, en execució provisional de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València, s’inclou un aspirant en la llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu d’accés al cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, convocat per l’Ordre de 22 de desembre de 2009.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY15/CD00D/35. Subministrament d’equipament escolar.