DOGV Capçaleres

DOGV del 03 octubre 2017

DOGV de 3/10/2017, Núm 8140

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professor contractat doctor en règim laboral d’interinitat.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup: Bioquímica computacional.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre autoritzat d’ensenyaments artístics elementals de Dansa Betania, a Castelló de la Plana.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/VT00A/57. Substitució d’elements de fibrociment, reforma de lavabos i reposició de tanca en el CEIP Lluís Vives d’Oliva (València).

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/FQ00D/70. Contractació d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil per a alumnes d’FP, d’FP bàsica, de programes formatius de qualificació bàsica, i d’ensenyaments artístics d’art i disseny de la Comunitat Valenciana.