DOGV Capçaleres

DOGV del 30 juny 2017

DOGV de 30/06/2017, Núm 8074

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera. Convocatòria número 9.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es nomena personal funcionari de carrera de l’escala tècnica, administració especial, sector investigació, amb destinació en l’OTRI - Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia d’aquesta universitat.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional Instituto Inter, de Castelló de la Plana, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional Instituto Inter, de València, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica en els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2017-2018.