DOGV Capçaleres

DOGV del 30 maig 2017

DOGV de 30/05/2017, Núm 8051
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.

Universitat d'Alacant
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017/2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valplasespcolorec. Validación del estudio traslacional de un ensayo plasmónico de espermina en orina como biomarcador de cáncer colorrectal. CPI-17-147».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contrate laboral temporal. Projecte: «Assessment of the distribution and abundance of the mason bee species osmia bicornis and osmia cornuta in specifically chosen natural and semi-natural habitats of spain by means of systematic trap nesting. CPI-17-148».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor sènior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collaboration agreement concerning the study of the feasibility and usefulness of the use of neural networks or Machine learning tools to help identifiying the composition of residuals gas spectra between CERN and University of Valencia. CPI-17-150».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de modificació de l'annex II de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2 pel torn lliure, sector d'Administració general, escala gestió universitària (BOE 14.01.2017).

IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Informació pública de la Sentència número 288/17, de data 16 de març de 2017, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.