DOGV Capçaleres

DOGV del 02 octubre 2017

DOGV de 2/10/2017, Núm 8139

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la Universitat de València, a través de la Cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-251».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la Universitat de València, a través de la Cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-252».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño, ejecución y análisis de experimentos con simulador. CPI-17-253».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluate reversible or irreversible Brush Border Membrane (BBM) binging of disable insecticidal proteins in vitro and in vivo. CPI-17-254».

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/25. Obres de rehabilitació de la cuina en el CEIP San Fernando, d’Alacant.