DOGV Capçaleres

DOGV del 28 març 2017

DOGV de 28/03/2017, Núm 8009
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Brussels IA and transport (BRIATRA), CPI-17-058». [2017/2456] (pdf 252KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor sènior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-17-060». [2017/2454] (pdf 255KB)

Universitat de València
Oferta pública d'una ampliació de borsa de treball d'oficial de laboratori, perfil C2 (Químic-Sanitari), escala tècnica bàsica d'investigació d'aquesta Universitat. [2017/2538] (pdf 132KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: 575793-EPP-1-2016-1-PT-EPPKA2-KA Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in Higher Education (KATCH_e) codi: 17G040, grup d'investigació DACTIC). [2017/2241] (pdf 225KB)


Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: 575793-EPP-1-2016-1-PT-EPPKA2-KA Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in Higher Education (KATCH_e) codi: 17G040, grup d'investigació DACTIC). [2017/2241] (pdf 225KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. (TECASÓS Research Group). [2017/2242] (pdf 221KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Digital control of light beams» Codi Prometeo 2016 079. [2017/2243] (pdf 224KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. (Grup High Performance Computing & Architectures). [2017/2307] (pdf 224KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. (Projecte: «Diseño racional de nuevos materiales mediante la combinación de teoría, simulación y experimento», codi: 14I213). [2017/2308] (pdf 226KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2017/2312] (pdf 645KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Altaviana, de València. [2017/2171] (pdf 173KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l'annex. [2017/2221] (pdf 168KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger British School of Valencia, de la localitat de València. [2017/2170] (pdf 171KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'acorda la revocació de l'autorització per cessament d'activitats al centre privat Gesfor, Centro de Estudios Técnicos, d'Elx, amb codi 03014368. [2017/2182] (pdf 170KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza un programa d'innovació educativa per a posar en funcionament una aula didàctica de cultura contemporània en la Casa Joan Fuster de Sueca per a difondre i dinamitzar l'obra fusteriana, durant el curs 2017-2018. [2017/2225] (pdf 234KB)

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dóna publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades per Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2017/2187] (pdf 144KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dóna publicitat a l'import global màxim destinat a les subvencions previstes en la Resolució de 25 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017. [2017/2194] (pdf 146KB)

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2017, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística, per la qual es convoquen els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglés. [2017/2527] (pdf 142KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2017-2018. [2017/2543] (pdf 485KB)