DOGV Capçaleres

DOGV del 27 juny 2017

DOGV de 27/06/2017, Núm 8071

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: microscòpia), convocades per la Resolució de 22 de març de 2017.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018. Convocatòria número 5.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sensores y memorias moleculares basados en materia. CPI-17-175. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-147).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Redes empresariales y derecho de la competencia, CPI-17-174». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2015-019).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia «María de Maeztu» (2016-2019). CPI-17-176», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución rápida de bacterias: procesos y oportunidades para el desarrollo de la epidemiología genómica. CPI-17-177», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Programa de grups d’investigació d’alt rendiment: Neuropsicologia i Neuroimagen funcional, codi: 17I109).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen, per a l’any 2018, els terminis per a sol·licitar la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials impartits a la Comunitat Valenciana, programa Reacredita, d’acord amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.