DOGV Capçaleres

DOGV del 26 Juliol 2017

DOGV de 26/07/2017, Núm 8092

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 32/2017, de 24 de juliol, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l’Ordre 42/2016, de 3 d’agost, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d’ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2017-2018. Convocatòria número 12.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, del rector, per la qual es modifica l’annex de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor, publicada mitjançant una resolució del mateix rectorat de 29 de juny de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre autoritzat d’ensenyances elementals de música Societat Artística Musical, d’Alginet.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de capacitació tècnica: llenguatge en els mitjans de comunicació.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova del grau superior de coneixements de valencià i de la prova de capacitació tècnica: correcció de textos.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Desestiment del contracte número CNMY16/AT00A/59. Obres d’execució de mur de contenció i ampliació centre en l’IES Antonio José Cavanilles d’Alacant.