DOGV Capçaleres

DOGV del 26 maig 2017

DOGV de 26/05/2017, Núm 8049
I. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sinostosis craneales y análisis de redes anatómicas para la formulación de un modelo evolutivo del cambio morfológico. CPI-17-139», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio del papel de la enzima xantina óxidoreductasa en la pérdida de masa muscular en modelos animales y en humanos. Implicaciones en el tratamiento de la sarcopenia primaria y secundaria.CPI-17-142».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Control óptico del plegamiento e inserción en membranas de péptidos hidrofóbicos fotoconmutables. CPI-17-140», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Obtención de bionutrientes y energia del agua residual urbana mediante cultivo de microalgas, tratamientos anaerobios, cristalización de fósforo, absorción de NH3 y compostaje. CPI-17-141», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d'aspirants aprovats en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica (referència A02/16), per a ocupar llocs d'administració especial, sector investigació, en l'OTRI - Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia, pel sistema general d'accés lliure.

C) ALTRES ASSUMPTES

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es modifica la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat María Montessori, a Picassent.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de comerç i màrqueting, per a la qualificació professional COM085_2 Activitats de venda.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CS30S/15. Obres de reparació i impermeabilització de la coberta del pavelló doble del Complex Educatiu de Cheste.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/20. Obres d'ampliació de dos aules en el CEIP Manuel Riquelme d'Orihuela - Hurchillo.