DOGV Capçaleres

DOGV del 25 setembre 2017

DOGV de 25/09/2017, Núm 8134

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, convocades per la Resolució de 16 de maig de 2017.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària núm. 3. Curs acadèmic 2017-2018).

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000219/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment de drets fonamentals número 503/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Especial Alpe, de Torrevieja.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d’activitats complementàries dirigides a l’alumnat escolaritzat en centres d’Educació Especial o en unitats d’Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l’exercici 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d’activitats complementàries dirigides a l’alumnat escolaritzat en centres d’Educació Especial o en unitats d’Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l’exercici 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix la data per a la realització de la prova de certificació del nivell B1 d’anglés en la convocatòria extraordinària de 2017 en l’Escola Oficial d’Idiomes de València per a aquelles persones afectades per les incidències de la vaga de professorat d’EOI del 6 de setembre de 2017.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Designació dels membres de la mesa de contractació permanent per a les licitacions del servei de bar cafeteria dels centres docents públics no universitaris de la província de València. Licitació número V02-2017.