DOGV Capçaleres

DOGV del 25 juliol 2017

DOGV de 25/07/2017, Núm 8091

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018. Convocatòria número 13.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 de places de personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d’admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s’assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.