DOGV Capçaleres

DOGV del 24 maig 2017

DOGV de 24/05/2017, Núm 8047
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017-2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sensores y memorias moleculares basados en materia. CPI-17-122». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-147).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Determinación de compuestos bioactivos, bioaccesibilidad y bioactividad en rabanito y microgreen de rabanito. CPI-17-074».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva d'admesos, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració general, cos/escala tècnic superior de gestió, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva d'admesos, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració general, cos/escala gestió administrativa, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2017-2018.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.