DOGV Capçaleres

DOGV del 24 febrer 2017

DOGV de 24/02/2017, Núm 7987
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la provisió de places docents en règim de contractació laboral, convocades per la Resolució de 18 de gener de 2017. [2017/1533] (pdf 157KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Soluciones interactivas de tratamiento y visualización de datos masivos en sistemas inteligentes de control y supervisión, síntesis. CPI-17-028», finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1421] (pdf 256KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Soluciones interactivas de tratamiento y visualización de datos masivos en sistemas inteligentes de control y supervisión, síntesis. CPI-17-027» finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria y Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1420] (pdf 257KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Soluciones interactivas de tratamiento y visualización de datos masivos en sistemas inteligentes de control y supervisión, síntesis, CPI-17-030». finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1423] (pdf 255KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «No punish a validated multi-dimensional tool to facilitate the transfer of good practices across EU on elimination of corporal punishment, CPI-17-031». [2017/1426] (pdf 250KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista d'aprovats de les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració general, pel torn lliure, escala tècnica de gestió, convocades per la Resolució d'11 de febrer de 2016. [2017/1498] (pdf 139KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017. Convocatòria número 19. [2017/1526] (pdf 899KB)
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, del rector, per la qual es publica definitivament el nom de l'aspirant que ha superat el procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF1314), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. [2017/1439] (pdf 168KB)
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, del rector, per la qual es publica definitivament el nom de l'aspirant que ha superat el procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF1343), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. [2017/1438] (pdf 168KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats, per a l'exercici 2017. [2017/1503] (pdf 882KB)
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats, per a l'exercici 2017. [2017/1520] (pdf 143KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'aproven les instruccions d'acollida d'estudiants d'educació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians. [2017/1455] (pdf 203KB)