DOGV Capçaleres

DOGV del 22 setembre 2017

DOGV de 22/09/2017, Núm 8133

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de complementos alimenticios para mejorar la calidad de vida de pacientes afectados por distrofia miotónica tipo 1 (DM1). CPI-17-230».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Conservación sostenible de recursos microbianos españoles bajo estándares de calidad, mediante una aproximación integradora y potenciando su visibilidad (Ref. RMP2015-00001-00-00). CPI-17-234», cofinançat per INIA (MINEICO) i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios de disolución de cápsulas. CPI-17-235».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de un nuevo tipo de aparato PET de alta sensibilidad basado en xenón líquido. CPI-17-236», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-17-237».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collective infectious units and the social evolution of viruses (VIS-A-VIS). CPI-17-238»

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Strengthen comunity based care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees into local communities (MIG-HEALTHCARE). CPI-17-239».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: Les víctimes del franquisme i del nazisme a les comarques de Castelló. La Memòria Recuperada y Castelló en el primer franquisme. Discurs nacionalcatòlic, repressió política i control moral. Codi: 17I238.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte «Les víctimes del franquisme i del nazisme a les comarques de Castelló. La Memòria Recuperada y Castelló en el primer franquisme. Discurs nacionalcatòlic, repressió política i control moral». Codi: 17I238.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.