DOGV Capçaleres

DOGV del 22 maig 2017

DOGV de 22/05/2017, Núm 8017
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup: Fluidos multifásicos.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 19/2017, de 17 de maig, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual nomena David Jorge García vocal del Consell Social de la Universitat Politècnica de València en substitució d'Aitor Mira Abad.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza el trasllat del Batxillerat d'Arts en el municipi de la Vall d'Uixó, des de l'IES Benigasló (12005751) fins a l'IES Honori Garcia (12002661), amb efectes del curs 2017-2018.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitacions número V01-01/17 a V01-12/17. Designació dels membres de la mesa de contractació permanent per a les licitacions del servei de bar cafetería dels centres docents públics no universitaris de la província de València.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitacions número V01-01/17 a V01-12/17. Contractació del servei de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província de València.