DOGV Capçaleres

DOGV del 21 juliol 2017

DOGV de 21/07/2017, Núm 8089

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Subvención en material de salud pública para la lucha contra el mosquito tigre. CPI-17-201».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Designing a network of cooperating creative communities for developing a sharing economy (open doors). CPI-17-205»,finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas fuentes de luz y dispositivos de fibra óptica. CPI-17-206», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista y Cosmologia, CPI-17-207». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-069).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/089), CPI-17-210».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/057), CPI-17-211».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Soporte al grupo de investigación del LEII: electrónica de potencia, electrónica aeroespacial, caracterización de semiconductores. CPI-17-212».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Imanes moleculares miltifuncionales y dispositivos magnéticos basados en la química de coordinación. CPI-17-209», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat. Referència número 1000/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació. Campus de Sant Joan. Perfil IV. Referència 1002/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Campus d’Elx. Perfil IV. Referència 1003/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació, campus de Sant Joan, perfil IV. Referència número 1005/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 1006/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 1007/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del Grup A/C, subgrup A2/C1 Administració General, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en Campus d’ Oriola, CEGECA. Referencia número 1022/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030, amb destinació en Serveis Informàtics. Referència 1049/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Campus de Sant Joan d’Alacant -CEGECA- Àrea de Suport Administratiu a la Docència i Investigació. Referència número 1063/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de 3 llocs de treball vacants del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E030. Referència 1066/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna mixta per a l’accés al grup A, subgrup A2 sector administració especial, escala tècnica mitjana de traducció, denominació tècnica o tècnic mitjà de traducció. Referència 1065/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030, amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Campus d’Elx. Perfil IV. Referència número 1004/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del Grup A, subgrup A1, complement de destinació 27, complement específic E048, amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial. Referència 1105/17.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de setembre de 2015, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’ensenyances artístiques professionals de Música denominat El Parque, a València.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d’ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2016-2017.