DOGV Capçaleres

DOGV del 20 juliol 2017

DOGV de 20/07/2017, Núm 8017

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 31/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’inclou un aspirant en la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu d’accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/087), CPI-17-199».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Elaboración del catálogo de suelos forestales en el ámbito de la prevención de incendios forestales y gestión forestal de la Comunitat Valenciana. CPI-17-200».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/029), CPI-17-202».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2017 de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/061), CPI-17-203».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/015), CPI-17-204».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 7 juliol de 2017, de la Universitat Jaume I, per la qual convoquen nou places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat Escuela Familiar Agraria El Campico, de Jacarilla (Alacant), per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional CEU San Pablo València, d’Alfara del Patriarca, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 94/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual s’autoritza la supressió d’ensenyament universitari oficial dels graus en Disseny, en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i en Turisme, de la Universitat Europea de València.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 95/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual s’autoritza la supressió d’ensenyaments universitaris oficials dels màsters universitaris en Investigació en Ciències de la Infermeria i en Nutrició Clínica i Comunitària de la Universitat d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, por la qual s’aproven les Instruccions de 18 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.