DOGV Capçaleres

DOGV del 01 juny 2017

DOGV de 1/06/2017, Núm 8053
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: A-leaf - An artificial leaf: a photo-electro-catalytic cell from earth-abundant materials for sustainable solar production of CO2-based chemicals and fuels (H2020-Fetproact-2016 fet proactive - boosting emerging technologies reference number 732840, codi:16I314).

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Grup Investigació IRS-Lab.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Diseño racional de nuevos materiales mediante la combinación de teoría, simulación y experimento codi: 14I213/PE».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 64/2017, de 26 de maig, del Consell, pel qual nomena rector de la Universitat Politècnica de València.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 63/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual es crea l'escola d'Educació Infantil Bressol, a Benlloch.