DOGV Capçaleres

DOGV del 18 setembre 2017

DOGV de 18/09/2017, Núm 8129

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 117/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 118/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.

II. AUTORITATS I PERSONAL

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collaboration convention on data analysis and detector characterization for the Advanced Virgo observation runs. CPI-17-232».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Validación y puesta en marcha de un sistema experto para la optimización de tareas de mantenimiento. CPI-17-233».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l’annex, per canvi de titularitat.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació del Pacte d’acció sindical subscrit per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FeSP-UGT-PV.