DOGV Capçaleres

DOGV del 15 març 2017

DOGV de 15/03/2017, Núm 8000

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A04/16), per a ocupar llocs d’administració especial, sector assistència social i sociologia, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d’accés lliure. [2017/2180] (pdf 170KB)

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l’acte de constitució de la comissió de selecció d’una plaça de professor contractat doctor (dc04323) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 18 de gener de 2017 (DOGV 23.01.2017). [2017/2193] (pdf 179KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000218/2015-PE a comparéixer en la via jurisdiccional. [2017/2192] (pdf 142KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 23 de febrer de 2017, del vicerector d’Internacionalització i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores del V Premi d’assaig Càtedra Blasco. [2017/2156] (pdf 140KB)

Universitat de València
Extracte de la Resolució d’1 de març 2017, del degà de la Facultat de Ciències Socials, per la qual es convoquen i s’estableixen les bases reguladores de la V edició del Premi Jane Addams, curs 2016-2017. [2017/2098] (pdf 143KB)