DOGV Capçaleres

DOGV del 15 febrer 2017

DOGV de 15/02/2017, Núm 7980

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 13/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques, pertanyent a la família professional artística d’Escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2017/1216] (pdf 976KB)
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 14/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra, pertanyent a la família professional artística d’Escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2017/1217] (pdf 928KB)
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 3/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es constitueixen les unitats d’atenció i intervenció del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència (PREVI) i s’estableix el procediment per al seu funcionament. [2017/1226] (pdf 461KB)

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM), CPI-17-016». [2017/1134] (pdf 253KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Conflicto sexual, selección por parentesco, senescencia, envejecimiento (KINSEXCONF). CPI-17-017». [2017/1135] (pdf 255KB)
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor ajudant doctor, per al curs acadèmic 2016/2017. [2017/1058] (pdf 661KB)
Universitat Politècnica de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de gener de 2017, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, cos/escala tècnic mitjà de laboratori (PF369), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià. [2017/1146] (pdf 140KB)