DOGV Capçaleres

DOGV del 14 setembre 2017

DOGV de 14/09/2017, Núm 8127

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés per promoció interna a places de cossos de funcionaris docents universitaris (catedràtics).

Universitat d’Alacant
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés per torn lliure a places de cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars).

Universitat d’Alacant
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés per torn lliure a places reservades a persones amb discapacitat de cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars).

Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Senyalització de radicals lliures d’oxigen en cèl·lules mare: importància en medicina regenerativa, CPI-17-220». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-056).

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 setembre de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2017-2018, prevista en l’Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 d’octubre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2015-2016.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Adjudicació i formalització del contracte número CNMY14/VT00A/63. Rehabilitació de tanca perimetral en l’IES Número 26 de València.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 6 de setembre de 2017, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió d’R+D a través de la contractació laboral d’aquest per entitats públiques d’investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.