DOGV Capçaleres

DOGV del 14 juliol 2017

DOGV de 14/07/2017, Núm 8084

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de professorat universitari, que se citen en l’annex I.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en Ciències de la Salut en règim de contractació laboral per al curs 2017-2018.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, del rector, per la qual es convoca constitució d’una borsa de treball de tècnic/a superior de suport a la recerca (gestor), o tècnic/a superior per a l’àmbit de la gestió de l’R+D+I i la transferència de tecnologia o de projectes acadèmics i institucionals amb règim de gestió assimilable, per a la prestació de serveis en aquesta universitat, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codia ODI 2017/P/FI/ACON/6).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s’adjudiquen i es deneguen les beques per a l’alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 90/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’autoritza la supressió de l’ensenyament universitari oficial de Màster d’Integració Regional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.