DOGV Capçaleres

DOGV del 13 juny 2017

DOGV de 13/06/2017, Núm 8061
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2017-2018. Convocatòria número 4.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica bàsica d'investigació d'aquesta universitat.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció, la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior (PF2081), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

C) ALTRES ASSUMPTES

Universitat Jaume I
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es modifica la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/IN10S/34. Obres d'adequació i ampliació de l'IES Ramon Muntaner a Xirivella, amb un perfil de 16 aules de Secundària Obligatòria, 4 de Batxiller, 2 de cicles formatius i cafeteria .