DOGV Capçaleres

DOGV del 11 octubre 2017

DOGV de 11/10/2017, Núm 8147

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño, síntesis y nanoformulación de pequeñas moléculas y complejos metálicos con actividad frente a kinetoplastidos. Búsqueda de dianas terapéuticas y mecanismos de acción. CPI-17-257» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Analizar la situación del alumnado y del sistema educativo en la educación obligatoria en la ciudad de València y su evolución histórica, así como la formación de estudiantes en esta materia. CPI-17-258».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas estrategias terapéuticas basadas en la transición hipoxia-hiperoxia para el cáncer de pulmón. CPI-17-259».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la Universitat de València, a través de la Cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-260».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció del procés específic de promoció interna per a accedir al grup A, subgrup A1, sector administració especial, cos/escala tècnic superior (PF2081), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/199, de 9 de març, del Govern Valencià

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional Manuel Folgado, de València, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat d’Educació Secundària La Malvesía, de Llombai, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Juan Comenius, de València, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional CEU San Pablo Valencia, d’Alfara del Patriarca, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional Campus Centre d’Estudis, de Burjassot, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el termini de presentació de la documentació justificativa establit en la Resolució de 12 de maig de 2017, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. 

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2016-2017.