DOGV Capçaleres

DOGV del 11 juliol 2017

DOGV de 11/07/2017, Núm 8081

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de les places de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques d’Universitat que se citen en l’annex I.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018. Convocatòria número 10.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018. Convocatòria número 11.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Diseño racional de nuevos materiales mediante la combinación de teoría, simulación y experimento». Codi: PROMETEOII/2014/022.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s’assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2017-18 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.