DOGV Capçaleres

DOGV del 11 abril 2017

DOGV de 11/04/2017, Núm 8019
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 15/2017, de 7 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional. [2017/3087] (pdf 1.274KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny. [2017/3090] (pdf 1.185KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d'accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d'administració general, escala de gestió universitària, d'aquesta Universitat, convocades per resolució de 10 d'octubre de 2016 (DOGV 04.11.2016). [2017/2549] (pdf 226KB)


C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen. [2017/2940] (pdf 480KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 12/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol superior de Música en l'especialitat d'Interpretació, itinerari Clavecí, del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló de la Plana. [2017/2966] (pdf 575KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 13/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i autoritzen els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Producte, itinerari Joieria i Objecte i el títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia i Creació Audiovisual de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València. [2017/2971] (pdf 679KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 14/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol Superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Moda de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant. [2017/2989] (pdf 455KB)

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/IN10S/3. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària de l'expedient de Benidorm (A) IES Pere Maria Orts, adequació-ampliació 20SO+8B+2 aules+5CF+JPV+menjador (300, 2t)+habitatge. [2017/2992] (pdf 171KB)