DOGV Capçaleres

DOGV del 05 juny 2017

DOGV de 05/06/2017, Núm 8055

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diagnóstico Social de la Ciudad de Valencia. CPI-17-149».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Realización de un proyecto dentro del programa de instrumentos financieros para proyectos de I+D de empresas en colaboración con universidades del IVACE. CPI-17-157».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de las rutas de biosíntesis de serina en plantas y su interacción con el cambio climático. CPI-17-161» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària número 2 curs acadèmic 2017-2018).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2017, del rector, per la qual es convoca el IX Premi de Idees Comercials Innovació i Excel·lència Comercial Cátedra Consum-UPV.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza una transferència de crèdit per import de 130.000 euros entre capítols II de diferents programes. Expedient número 09.005/17.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY15/IN10S/62. Torrent (V) CEE La Encarnación, obres d’adequació i ampliació.