DOGV Capçaleres

DOGV del 10 març 2017

DOGV de 10/03/2017, Núm 7997
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Ajuntament de la Font de la Figuera
Oferta d'ocupació pública per a l'any 2017. [2017/1927] (pdf 133KB)

Universitat de València
Oferta pública d'una borsa de treball de tècnic/a superior d'educació física, escala tècnica superior d'educació física d'aquesta universitat. [2017/2031] (pdf 129KB)

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2017/1568] (pdf 143KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat. [2017/2054] (pdf 370KB)

V. ANUNCIS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de decret del Consell pel qual s'estableix el reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació. [2017/1853] (pdf 140KB)