Adjudicació provisional de destinacions del concurs del cos d'inspecció

07 / 03 / 2017

Adjudicació provisional de destinacions del procediment de provisió de llocs de funcionaris docents dels cossos d’Inspectors al Servei de l’Administració Educativa i d’Inspectors d’Educació.
Consulta l’adjudicació ací.


Destinacions provisionals del Concurs de Trasllats de Secundària i altres cossos

07 / 03 / 2017

Adjudicació provisional de destinacions del procediment de provisió de llocs de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.
Consulta l’adjudicació ací.

Reclamacions
Es disposa d’un termini de set dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 8 de març de 2017 i conclourà el 16 de març de 2017 per als participants de les províncies d’Alacant i Castelló, i el 20 de març de 2017 per als participants de la província de València.
Instància de reclamació


Criteris per a l'oferta de vacants del concurs de trasllats 2016/17

15 / 02 / 2017

Com a norma general, s’han bolcat al concurs de trasllats totes aquelles places fruit de jubilacions. A més, per al cos de mestres, l’administració ha computat en aquest llistat la informació de què disposa ara mateixa de l’arranjament provisional (que no està encara publicat, però que sembla que ja està molt avançat), incloent les creacions i supressions que hi poden aparèixer. Així, es poden evitar situacions indesitjables quan s’adjudica al concurs una vacant que serà immediatament suprimida; o quan una persona suprimida queda sense una vacant a la que tindria dret perquè l’arranjament es publica amb posterioritat.

També cal destacar que les vacants de catàleg als CAES i als Centres de Reeducació oberts estan disponibles al concurs sempre amb provisió voluntària, igual que les vacants als centres de FPA.
És important tindre en compte que les places publicades són de vacants del catàleg del sistema que ara mateixa no tenen titular, en haver-se jubilat, o creat per l’arranjament. Així, no poden aparèixer encara les places que anomenem “de resultes”: aquelles places que es generen per l’efecte dominó que es produeix quan a una persona que té una definitiva li donen una altra definitiva i, per tant, deixa lliure la plaça en la que estava.
S’han reservat i, per tant, no s’han creat ni bolcat al concurs de trasllats places que detallem a continuació:
-algunes de l’especialitat d’Educació Infantil, en previsió de l’aplicació del Decret de Purilingüisme. STEPV ha insistit en la importància i urgència de revisar les plantilles per recuperar les vacants retallades en 2013 i per adequar-les a les necessitats reals dels centres educatius.
-les places de FPA pertanyents al Cos de Secundària no tenen cap creació en estar pendents de la revisió pormenoritzada de les plantilles de Formació de Persones Adultes. Ara bé, en cas que es produïsca una resulta, sí que es bolcarà al concurs. Cal tindre en compte que al cos de Mestres el nombre de persones que hi poden accedir a les places de FPA d’àmbit és molt reduït (només les persones que ara mateixa estan a una plaça d’àmbit), mentre que en secundària aquesta restricció no existeix. El moviment, doncs, de places de FPA d’àmbit en aquest concurs serà molt residual.
- llocs que necessiten una provisió excepcional, mitjançant comissions de servei específiques (CEED, presons, centre de Reeducació de Picassent, unitats hospitalàries, vacants als 6 centres plurilingües que queden, vacants vinculades a l’acreditació de competències professionals als CIPFP, etc.).
- IES Balears, Districte Marítim, El Grau: per la reordenació dels ensenyaments en la zona que s’està estudiant per part de l’administració.
- tota la secundària i FP (fins i tot les resultes) d’Elda, pels problemes derivats de la creació del CIPFP d’Elda, i la supressió d’un dels IES de la localitat.
- Art dramàtic, Escola Superior de Ceràmica, Places en EASD: l’estudi pormenoritzat de les necessitats dels centres i les plantilles adients no està finalitzat i, per tant, no es catalogarà cap plaça i, per tant, no s’ofertaran al concurs.
- EOI d’anglés, francès i alemany a Alacant, per la problemàtica derivada dels aularis. El curs que ve, en passar de ser aularis a seccions, sí que es bolcaran.
- Places en conservatoris superiors de música i dansa: no s’oferiran en cap cas, per tindre pendents recursos de l’accés a càtedres.


Publicades les vacants provisionals del concurs de trasllats

15 / 02 / 2017

MESTRES

  1. Text de la Resolució
  2. Annex I - Llistat provisional de vacants no itinerants
  3. Annex II - Llistat provisional de vacants itinerants
  4. Annex d’especialitats

SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

  1. Text de la Resolució
  2. Annex - Llistat provisional de vacants

INSPECCIÓ

  1. Text de la Resolució
  2. Annex - Llistat provisional de vacants


Informació important sobre les peticions telemàtiques del concurs de trasllats

22 / 01 / 2017

Enguany, el programa de peticions té canvis importants respecte al del curs anterior. Encara que el programa és bàsicament el mateix pel que fa al funcionament i selecció de centres i localitats, hi apareixen 3 caselles noves (sobre la llengua vehicular i sobre les itineràncies) i al desplegable d’especialitats ens apareixen totes les possibilitats vinculades a la nostra especialitat de tots els territoris de l’Estat. Aquestes modificacions s’han introduït per harmonitzar el nostre sistema de peticions amb els de la resta de territoris de l’Estat.
Llegiu amb atenció les instruccions següents per tal d’efectuar una petició correcta.

Especialitats
En el cas que només triem places del País Valencià, les especialitats que podem seleccionar són aquelles pròpies del País Valencià, especialitats que no han sofert cap modificació respecte a convocatòries passades. Ací podràs comprovar les especialitats del País Valencià:
-Mestres
- Secundària, FP, EOI, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny
En el cas que vulgues triar places de fora del País Valencià, has de consultar les especialitats de l’administració educativa a la que vols traslladar-te.

Caselles ITINERANT, VERNACLE I BILINGÜE

Ací teniu un quadre resum dels codis de les caselles Itinerant, Vernacle i Bilingüe i, a continuació, una explicació detallada de cada casella:

     
Cos Itinerant Vernacle Bilingüe
Mestres 0 no itinerant                   1 (itinerant en CRA)1 en blanc
Secundària i FP 0 1                                                 2 FPA Com: Valencià-Anglés en blanc
EOI, Música i Arts Es., Art i DIsseny 0 0 en blanc

Casella ITINERANT
Cal marcar “0” si volem una plaça NO ITINERANT.
Cal marcar “1” només si eres del Cos de Mestres i vols alguna de les places itinerants publicades en l’annex V “Relació d’aularis pertanyents a Centres Rurals Agrupats (CRA) amb llocs de treball itinerants
En Secundària, FP, EOI, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, no n’hi ha places itinerants. Per tant, aquesta casella sempre ha de tindre un “0”.

Casella VERNACLE
Instruccions per a persones que demanen places al País Valencià:
-Per al Cos de Mestres, Secundària i FP, cal marcar “1” (a data d’1 de setembre de 2017 estaran totes les places catalogades en valencià), EXCEPTE per l’especialitat “FPA Comunicació: Valencià/Anglés”, on hem de marcar el “2”. Cal recordar que les especialitats que poden accedir a aquestes places de “FPA Comunicació: Valencià/Anglés” són Anglés, Castellà, Valencià, i Processos i Mitjans de Comunicació. A més també hi poden accedir Mestres que actualment estiguen en una plaça de FPA d’àmbit i tinguen l’habilitació corresponent
-Els cossos d’EOI, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny han de marcar un “0”
Si volem triar places d’altres territoris de l’Estat, hem de veure les convocatòries de cada administració educativa.

Casella Bilingüe
Al País Valencià no n’hi ha places bilingües i, per tant, s’ha de deixar en blanc.
Si demanes places fora del País Valencià, has de consultar la convocatòria específica del territori on vulgues traslladar-te.

 


Petició Telemàtica de Centres

19 / 01 / 2017

El termini de presentació de les sol·licituds telemàtiques del concurs de trasllats serà des de les 00:00 hores del 20 de gener fins a les 23:59 hores del 26 de gener de 2017.

Puntuacions definitives:
- Inspecció educativa
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

Publicat el barem provisional del concurs

22 / 12 / 2016

Cos de mestres

Cossos de secundària
Inspecció

Reclamacions
Es disposa d’un termini de set dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 23 de desembre de 2016 i conclourà el 3 de gener de 2017.
Instància de reclamació.

Més informació a l’espai de l’afiliació.


Nomenament de les comissions de valoració del concurs de trasllats

28 / 11 / 2016

 

Consulta ací les comissions de valoració:


Modificació de les especialitats del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques del Concurs

10 / 11 / 2016

Modificació del llistat publicat de les especialitats del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques del Concurs de Trasllats.
Consulta ací les modificacions.


Sobre la casella “Vernacle” per a personal d’altres administracions que demana el País Valencià

09 / 11 / 2016

Instruccions per consignar la casella “Vernacle” per a funcionariat depenent d’altres administracions que demana places al País Valencià

  • per al cos de Mestres, Secundària i FP: cal posar “1”, ja que totes les places estaran catalogades en valencià a data d’1 de setembre de 2017
  •                
  • per als cossos d’Ensenyaments de Règim Especial (EOI, conservatoris, Arts i Disseny…): cal posar “0”, ja que les places no estan catalogades en valencià encara
  •    
  • únicament per a FPA Comunicació (Valencià-Anglés): cal posar “2”, ja que aquestes places tenen requisit de valencià i d’anglés