Tipus de jubilacions


REQUISITS TERMINI OBSERVACIONS DOCUMENTS
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA
(Art. 29, Llei 50/84) L'administració sol facilitar les instàncies.
Tindre complits 60 anys i com a mínim 30 anys de serveis. 3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se. El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se.

• Instància sol·licitud en tres exemplars.
Descarrega't el model d'instància

• Fotocòpia del DNI, per les dues cares.

• Certificat de naixement.

• Full de serveis certificat.

• Imprés on es farà constar les dades corresponents a l’anualitat anterior.

• Domicili particular i telèfon.

• Estudi previ de la jubilació
Sol·licitud d'informació prèvia a la jubilació

JUBILACIÓ FORÇOSA PER INCAPACITAT PERMANENT
(Art. 39.2 Llei de Funcionaris Civils de l’Estat. Art. 28.2.c Llei de classes passives)
Període carència (període mínim de cotització), per a tindre dret a pensió. Patir incapacitat permanent per a l’exercici de les seues funcions, bé per inutilitat física, bé per afebliment apreciable de facultats. D’ofici o a instàncies de l’interessat. Es consideren com a serveis efectivament prestats el període de temps que li resta per a arribar als 65 anys. Penalització als afectats amb menys de 20 anys de serveis si la Incapacitat Permanent no l’ha inhabilitat per a tota la professió: amb una reducció del 5% per cada any que falte per a complir els 20 anys de serveis, amb un màxim del 25%. Si posteriorment es produeix un empitjorament de la malaltia que l’inhabilite per a tota professió o ofici es podrà augmentar la prestació en un 100%.

• Fotocòpia DNI, per les dues cares.

• Fotocòpia NIF.

• Certificat de naixement.

• Full de serveis certificada. Cas de cotitzar a alguna Mutualitat docent en caldran dos, de fulls.

• Imprés de declaració, on es faran constar les dades corresponents a l’anualitat anterior a la de la jubilació.

• Domicili i particular i telèfon.

Nota: l’administració sol facilitar el plec complet d’instàncies.

JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT REGLAMENTÀRIA
(Art. 33, Llei 30/84)
En complir 65 anys. Període de carència, per a tindre dret a pensió. D’ofici, l’Administració li ho comunicarà a l’interessat amb una antelació de 6 mesos. Pot demanar d’acabar el curs en què compleix 65 anys i cessar el 31/VIII. Si no, ho farà el mateix dia en què els compleix.
PERSONAL INTERÍ
Vàlid fins el 31/12/2012. Hi ha canvis prevists al 2013.
Tindre complits 65 anys o més de 60 però amb penalització per cada any que falte per a complir 65 anys. Període de carència de 15 anys. Es convenient presentar la sol·licitud amb 3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se. La jornada reduïda al final de vida laboral afecta les bases de cotització. Si s’està en situació d’atur és important demanar la prestació, ja que aquest període computa a efectes de la jubilació. El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se o als 65 anys. Es pot fer un càlcul aproximat de la prestació aportant: 1. Informe de vida laboral actualitzat. 2. Informe de bases de cotització dels últims quinze anys. Per a més informació podeu consultar el web: www.seg-social.es
PENSIONS EXTRAORDINÀRIES
  • Quan la incapacitat és originada per accident o malaltia, en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, o per acte terrorista.
  • S'ha de sol·licitar un expedient d'indagació de causes i l'Administració nomenarà un instructor. Una vegada instruït s’ha de lliurar al Minis­teri d’Economia que si l’aprova multiplica per 2 la pensió inicialment fixada.
  • La quantia es calcula igual que en el cas d’IPS però amb els havers multiplicats per dos.
  • Pot ser per viudetat, orfandat o en favor de pares.
NOTES
  • •Al començament de cada any, la Conselleria d’Educació publica la convocatòria per acollir-se a la jubilació voluntària LOE (Disposició transitòria segona). Per aquest motiu, les instàncies d’un any no serveixen per al següent.
  • •Es consideren anys efectius a l’Estat tots els reconeguts com de cotització a qualsevol règim públic de Seguretat Social.
  • •En cas d’haver canviat de cos al llarg de la carrera professional, existeix una fórmula que aplica l’administració: P= R(1) C(1) + (R(2)-R(1) C(2) + (R(3) – R(2) C(3) +... P= Quantia de la pensió de jubilació. R(1), R(2), R(3)...= Havers reguladors corresponents al primer i als successius grups professionals en què s’han prestat serveis. C(1), C(2), C(3)...=
  • Els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei transcorreguts des de l’accés al primer grup i als successius fins a la jubilació, o fins a la data en què es computen els serveis en cas de jubilació per incapacitat i altres amb bonificacions en temps de serveis
  • •El màxim de les pensions per al 2008 està fixat en 33.383,14 euros anuals o 23.84,51euros mensuals amb 14 mensualitats.