Registre de titulacions

Actualitzat el 14 Maig 2014 / 20:14 h


 1. Què regula la resolució?

  El DOCV de 14 de maig de 2014 publica una resolució sobre el registre de determinades titulacions i la possible exclusió de les borses de treball del professorat interí que no tinga els requisits de titulació exigits.
  Davant les consultes al Sindicat sobre el tema, intentem aclarir els dubtes amb aquesta guia. Al final enllacem tota la normativa esmentada en la guia.
  La resolució distingeix dues situacions totalment diferents que detallem a continuació:
  1. Obligació de registrar determinades titulacions lingüístiques en el registre de personal docent
  2. Exclusió de les borses de treball en cas de no tindre les titulacions requerides
 2. A. Obligació de registrar determinades titulacions lingüístiques en el registre de personal docent

  El funcionariat de carrera, en pràctiques i interí que tinguen les titulacions següents, han de registrar-les en el Registre de Personal Docent, a efectes d'obtindre destinació en els procediments d'adjudicació sempre i quan siguen requisit aquestes titulacions:
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera
  Estan exempts de registrar aquestes titulacions els qui ja les van inscriure o els tenen expedits abans de la publicació d'aquesta resolució en els registres de la Conselleria d'Educació (coneixements del valencià, política lingüística i formació) que seran inscrites d'ofici en el Registre de Personal Docent.
  En el cas de les titulacions expedides per les universitats és indispensable inscriure-les en el Registre de Personal Docent.
 3. Com es registren les titulacions de llengües?

  La resolució de 4 de juny de 2013, per la qual es dicten instruccions sobre l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana explica, en la base quinta, com s'han de registrar:
  Quinta. Titulacions administratives expedides per les universitats de la Comunitat Valenciana segons l’Orde 17/2013
  1. Per a fer possible la inscripció de les titulacions administratives expedides per les universitats de la Comunitat Valenciana en els registres de coneixements de valencià i de formació del professorat, dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, estes titulacions hauran d’incorporar les següents dades:
  1. Identificació de la persona: DNI/NIE, nom i cognoms.
  2. Menció a la titulació administrativa expedida i a l’Orde 17/2013 que la regula.
  3. Relació d’assignatures superades i nombre de crèdits per assignatura, de conformitat amb l’article 8.4 de l’Orde 17/2013.
  2. Les persones interessades que estiguen en possessió d’alguna de les titulacions administratives regulades per l’Orde 17/2013, i que hagen sigut expedides per les universitats segons el que preveu l’article 9.2 d’esta orde, sol·licitaran la seua inscripció en els registres de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística quan vullguen la valoració d’ofici de les titulacions com a requisit o mèrit en els diferents procediments convocats per la Generalitat.
  3. Als efectes de l’acreditació dels coneixements de valencià de les persones interessades en qualsevol procediment de l’àmbit de la Generalitat, estes persones podran inscriure el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i el Diploma de Mestre de Valencià, emesos per les universitats, en el registre de titulacions administratives de coneixements de valencià dependent de la Subdirecció General de Política Lingüística. Per a això, presentaran el certificat corresponent davant d’esta unitat, que comunicarà a les persones interessades en el termini màxim d’un mes que el seu certificat ha sigut registrat. En cas de no rebre la dita comunicació en el termini indicat, es podrà entendre com a desestimada la seua sol·licitud.
  4. Als efectes de l’acreditació d’estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, emés per les universitats, en els procediments convocats per la Generalitat que afecten el personal docent, les persones interessades podran inscriure este certificat en el Registre de Formació del Professorat. Per a això, presentaran el certificat corresponent davant del Servici de Formació del Professorat, que comunicarà a les persones interessades en el termini màxim d’un mes que el seu certificat ha sigut registrat. En cas de no rebre la dita comunicació en el termini indicat, es podrà entendre com a desestimada la seua sol·licitud.
 4. Estic obligat a tindre aquestes titulacions?

  La resolució no regula l'obligatorietat o no de tindre aquestes titulacions sinó la necessitat de registrar-les per a qui les obtinga a partir d'ara. En tot cas especifiquem a continuació quines d'aquestes titulacions són requisit i quines mèrit i les possibles moratòries regulades:
  • Certificat de capacitació en valencià: en el Cos de Mestres és un requisit des de fa anys. En el Cos de Secundària i PTFP està regulat des de novembre de 2013 i estableix una moratòria de 4 anys per obtindre'l a efecte de participació en el concurs de trasllats o d'adjudicació de places per al professorat interí. A les places que s'oferten per al curs 2017/18 caldrà tindre la capacitació en valencià. El funcionariat de carrera que no el tinga només podrà optar a places en comarques castellanoparlants en concurs de trasllats. El professorat interí que no tinga la capacitació serà exclós de les borses (ORDE 90/2013, de 6 de novembre).
  • Diploma de mestre en valencià: és un mèrit, no un requisit.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: només és requisit per optar a places catalogades en llengua estrangera, no és obligatori tindre aquesta titulació per a mantindre’s en les borses de treball. Fins al curs 2015-2016, només s’exigirà al professorat l’acreditació de la competència lingüística mínima per a la impartició d’ensenyaments en una llengua estrangera (nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües). A partir del curs 2016-2017, per a poder impartir ensenyaments en una llengua estrangera, el professorat haurà d’estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en la llengua estrangera corresponent (ORDE 17/2013, de 15 d’abril).
 5. Estic obligat a tindre el requisit pedagògic i didàctic (Actual Màster de Professorat)?

  Aclarim cos per cos, l'obligatorietat d'obtindre el màster.
  • MESTRES: no és requisit.
  • SECUNDÀRIA, EOI: en vigor des de l'1 d'octubre del 2009.
  • PROFESSORAT TÈCNIC FP: en vigor des de l'1 d'octubre de 2009. El requisit està explicat a la circular del ministeri. Tal i com es diu a la circular i a l'ordre de 2013 (que allarga la transitorietat fins 2015), estan exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster. Si una persona té un cicle que és equivalent a efectes de docència i, a més, una titulació que permet fer el màster que no presenta, la conselleria comprovarà al registre de titulacions del ministeri si la persona té una titulació universitària o no.
  • ARTS PLASTIQUES I DISSENY: És exigible per als Ensenyaments Artístics Professionals (com diu la LOE), i al Reial Decret 276 també s'inclouen els Superiors. Interpretació de la conselleria: al superiors no cal el CAP, i que per a la resta és exigible pel RD 33/2010, quedant exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster.
  • CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: No és exigible.
  • PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: És exigible, quedant exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster.
  • PROFESSORAT D'ART DRAMÀTIC I DANSA: No és exigible.
  • MESTRES DE TALLER: És exigible, quedant exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster.
  ATENCIÓ: equivalència de la docència impartida a la formació pedagògica i didàctica per a totes les especilitats de secundària, EOI, música i arts escèniques, i algunes especialitats de FP i art i disseny.
  Segons el REIAL DECRET 1834/2008, de 8 de novembre, qui acredite que abans de l'1 de setembre de 2009 ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat, en els nivells i ensenyaments regulats en el reial decret, tindran reconeguda aquesta docència com a equivalent a la formació didàctica i pedagògica. Per tant, no caldrà realitzar el màster.
  Aquelles persones de FP i arts i disseny que posseeixen una titulació equivalent a efectes de docència però que els impedeix cursar els estudis de màster, mitjançant l'ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, estan exemptes de la formació didàctica i pedagògica, si s'acrediten dos cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat abans de l'1 de setembre de 2014.
 6. B. Exclusió de les borses de treball en cas de no tindre les titulacions requerides

  En la Disposició Addicional de l'ordre publicada el 14 de maig de 2014 s'ordena a aquell professorat interí que no tinga el CAP o el Màster de formació pedagògica i didàctica corresponent, o la titulació requerida per a impartir docència, a comunicar-ho en el termini d'un mes des de la publicació d'aquesta resolució (fins el 14 de juny de 2014). D'aquesta manera serà congelat en les llistes fins que acredite que ha obtingut aquestes titulacions. Durant aquest període no serà convocat a les adjudicacions però mantindrà el lloc en borsa. Qui tinga les titulacions esmentades no ha de fer res. Qui no les tinga i no ho comunique a Conselleria serà exclós definitivament de la borsa.

  Es refereix, fonamentalment, a professorat interí del cos de Professorat Tècnic de Formació Professional (però també de qualsevol altre cos docent). En el cos de mestres no hi ha ningú sense la titulació requerida, per tant, aquesta disposició addicional no afecta les borses d'aquest cos.

  Enguany s'ha donat el cas de docents del cos de PTFP, fonamentalment, que han estat cessats perquè no tenien el CAP/Màster o el títol corresponent per a impartir docència.
  La normativa que regula el requisit d'aquestes titulacions és el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre i la normativa de cada una de les titulacions dels cicles formatius. També existeix una circular del Ministeri.

  Recordem així mateix que l'ordre 90/2013, de 6 de novembre, que regula la catalogació en valencià de determinats llocs, també estableix l'exclusió de les borses per a tot el personal interí del cos de mestres, secundària i FP que no tinga el certificat de capacitació abans del curs 2017/18.
 7. Normativa relacionada

  RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.

  Apartat A

  ORDE 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

  ORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat:

  Apartat B

  REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

  Titulacions FP

  Circular informativa del MEC sobre el màster universitari (2009)

  ORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat
 8. Guia en PDF

  Descarrea't aquesta guia en PDF.
Top