Recursos de reposició a les comissions de serveis

24 / 12 / 2016

A. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs de les Unitats Específiques de Comunicació i Llenguatge (Aules CYL)
  Resolució
  Annex

C. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs dels Centres Experimentals Plurilingües
  Resolució
  Annex

D. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs dels Centres de Formació de Persones Adultes en establiments Penitenciaris
  Resolució
  Annex
E. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs dels Servicis Psicopedagògics Escolars de Sector (SPE)
  Resolució
  Annex

F. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs de les Seccions d’Educació Secundària en Centres de Reeducació i Caes
  Resolució
  Annex

J. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs Catalogats d’Especial dificultat en Centres d’Educació Secundària, així com els llocs d’Acció Compensatòria catalogats en els centres d’acció educativa singular (CAES)
  Resolució
  Annex


Conservatoris: publicades les comissions de serveis definitives

01 / 09 / 2016

Consulta ací la llista
Contra aquest llistat es pot interposar recurs de reposició fins el 2 d’octubre.


Música i Arts Escèniques: publicades les comissions de serveis provisionals

30 / 08 / 2016

Llistat provisional de funcionaris dels cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques que impartixen Ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat als quals se’ls adjudiquen llocs en comissió de servicis durant el curs 2016/2017.
Termini al·legacions: fins les 24h del 31 d’agost


Adjudicació definitiva de les Comissions de serveis

27 / 07 / 2016

Consulta ací les adjudicacions definitives:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

En l’espai de l’afiliació, apartat serveis jurídics, tindreu a la vostra disposició a partir del 28 de juliol, models de recurs de reposició.


Atenció: Dimecres 27 de juliol es publicaran les comissions definitives

26 / 07 / 2016

La Conselleria d’Educació ha informat que després de revisar totes les reclamacions publicarà demà, dimecres 27 de juliol, les comissions de serveis definitives, previsiblement al final de matí.


Adjudicació provisional cos de mestres, secundària i resta de cossos

22 / 07 / 2016

Consulta ací l’adjudicació provisional:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos
Termini reclamacions telemàtiques: des de les 00:00h del dissabte 23 de juliol fins a les 14h del dilluns 25 (no es poden aportar documents addicionals als que ja es van lliurar en la sol·licitud. Entreu als enllaços anteriors per accedir a l’enllaç de les reclamacions, si s’escau.


Llocs específics: publicades les adjudicacions de les comissions de serveis

22 / 07 / 2016

Consulta ací les adjudicacions als llocs específics
Termini de presentació de recursos de reposició: fins el 22 d’agost.

 


CORRECCIÓ d’errades comissions de serveis específiques

24 / 06 / 2016

On diu:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el
termini de cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes»;

Ha de dir:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el
termini de tres dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes».

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats especifiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d’Educació Secundària en els centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d’especial dificultat.


Baremació de la fase 1 i instruccions de la fase 2 per a cobrir els llocs del CEED

20 / 06 / 2016

Consulta ací la informació:
Baremació de la fase 1 i instruccions de la fase 2 per a cobrir els llocs del Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).


Admesos i exclosos per al Centre de Residències del CE de Xest i del CIPFP Costa de Azahar

20 / 06 / 2016

Consulta ací la llista:
provisionals d’admesos i exclosos per a cobrir els llocs del Centre de Residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló.


Guia de les comissions de servei 2017


Regulació de les comissions de servei

Comissions de serveis: convocatòria per a secundària i resta de cossos 2018

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

Correcció d'errades del 24 de maig.

PDF

Comissions de serveis: convocatòria per al cos de mestres 2018

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. Correcció d'errades.

PDF