Anuncis i convocatòries


Convocatòries

22 / 11 / 2017

Convocatòria de formació en centres, grups de treball i seminaris, amb dotació econòmica

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives següents: projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s’estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les.

Termini sol·licituds de PFC, de grups de treball i de seminaris: des de les 00.01h de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el dia 27 de novembre de 2017 a les 23.59h.


Convocatòries

20 / 11 / 2017

Convocatòria per a la provisió temporal dels llocs de treball de cos d’inspectors d’educació

Convocatòria

Participants

Es convoca els aspirants seleccionats en el procediment d’accés convocat per Orde 12/2016 i als aspirants per a la provisió de llocs de caràcter temporal que figuren en la convocatoria.

Acte d’adjudicació

L’acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant en C/ Carratalá, 47, el dia 24 de novembre, divendres, de 2017 a les 13 hores.


Convocatòries

20 / 11 / 2017

Concurs de mèrits d’inspecció: Llista definitiva d’aspirants

Llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectores i inspectors d’educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la secretaria autonòmica d’educació i investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de inspectores i inspectors d’educació accidentals.

Aspirants seleccionats


Convocatòries

17 / 11 / 2017

Convocatòria de proves lliures i cursos del Certificat de capacitació i diploma de mestre 2018

Convocatòria de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves adreçades a l’obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià.

Sol·licitud d’inscripció: Des del 16 de novembre fins al 27 de novembre.
Accés telemàtic i després imprimir sol·licitud i presentar-la per registre (preferentment de la Conselleria d’Educació) acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits (portar originals i fotocòpia per a la seua compulsa)

Es presenten tantes sol·licituds com titulacions administratives distintes es vulguen obtindre.

Destinataris i requisits de participació:
Grup 1: (que han d’optar entre l’accés al curs preparatori o l’accés directe a la prova)
Ser docents en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris (públics i privats)
Estar inclòs en una borsa de treball de Conselleria d’Educació
Grup 2 (que participen obligatòriament a les proves d’accés lliure)
Qualsevol persona que reunisca requisits per a ingressar als diversos cossos docents.
Seran seleccionades totes les persones del grup 1 que tinguen els requisits i del grup 2 a completar places del cupo des del número que per sorteig s’assigne a cada persona inscrita.
L’existència d’aquest grup 2 és una reivindicació aconseguida per l’STEPV des de la convocatòria del 2017.

Calendari:
Llista provisional personal admés: a partir del 19 desembre 2017
Al·legacions de les persones excloses fins 29 desembre 2017
Llista definitiva personal admés i lloc de realització de les proves i l’elecció de participar en el curs preparatori o en la prova lliure a partir del 30 de gener de 2018
IMPORTANT: S’ha de confirmar la realització del curs i de l’assistència a les proves:

  • Els admesos en el curs preparatori hauran de confirmar la seua assistència al curs i a la prova de l’1 al 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
  • Els admesos a les proves lliures, han de confirmar la seua assistència a la prova de l’1 al 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.

Realització de les proves:

  • Per als admesos del Grup 1 que trien l’opció de curs preparatori, totes les proves es realitzaran el dia 5 de maig de 2018 per a les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres, Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre. Les proves es realitzaran a les 9:30 hores.
  • Per als admesos del Grup 1 que trien l’accés directe a la prova i els admesos del Grup 2, les proves es realitzaran el dia 24 de febrer de 2018 per a les titulacions administratives Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera i el dia 3 de març de 2018 per a la de Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià. La prova d’ambdós dies es realitzarà a les 9:30 hores.

Requisits lingüístics previs:

  • Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià Certificat de nivell C1 de Valencià: Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d’Idiomes, Universitats, etc.).
  • Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7.027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que el desplega.

No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:

  • Els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb allò previst per la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyament no universitari per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
  • Aquells participants que hagen obtingut la qualificació d’apte en les proves finals del Pla Formatiu de Competència Comunicativa en Anglés dels cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/2016.
  • Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià Certificat de nivell C2 de valencià: Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d’Idiomes, Universitats, etc.).
  • Addicionalment s’estableix un requisit de competència professional: estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià. Només han d’acreditar la capacitació en valencià aquelles persones que no l’hagen registrada en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Informació en la web de Conselleria


Convocatòries

17 / 11 / 2017

Concurs de mèrits d’inspecció: correcció d’errades a les puntuacions definitives (Fase B)

Fase B: llistes definitives