Anuncis i convocatòries


Anuncis

09 / 07 / 2012


Anuncis

05 / 07 / 2012

Instruccions d’inici de curs EOI 2012/13

Publicades la resolució amb les instruccions d’inici de curs de les EOI per al curs 2012/13.


Convocatòries

28 / 06 / 2012

Ajudes per a la compra de llibres i materials didàctics

Terminis de presentació

a) Fase A
El termini de presentació de les sol·licituds serà a partir de l’endemà de ser publicada en el DOCV fins al dia 25 de juliol de 2012. En esta
fase poden participar l’alumnat dels centres públics o privats concertats que en el curs 2012-2013 haja de realitzar els estudis següents:

  • Educació Primària.
  • Educació Secundària Obligatòria, sempre que haja promocionat de curs.
  • Alumnat escolaritzat en unitats d’educació especial en un centre ordinari.

b) Fase B
El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 3 al 14 de setembre de 2012. En esta fase pot participar:

  • L’alumnat que es matricule per primera vegada en un centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana el curs 2012-2013 en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i en centres amb unitats d’educació especial.
  • L’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que haja superat els exàmens extraordinaris de setembre i, per tant, promocione al següent curs d’ESO.

c) Fase C
Únicament amb caràcter extraordinari, per a resoldre situacions de necessitat econòmica dels alumnes que s’han incorporat als centres després de l’inici de curs, des del 15 de setembre i abans del 20 de novembre de 2012, s’obri la possibilitat de sol·licitar esta ajuda, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten. L’imprés de sol·licitud ha de ser el mateix i anar acompanyat, necessàriament, d’un informe del director del centre o dels servicis socials de l’ajuntament en què es faça constar la situació de necessitat econòmica i, d’una certificació del secretari del centre on es faça constar el motiu i el dia de la inscripció de l’alumne. Tant l’informe com la certificació quedaran arxivats en el centre.
La transferència de l’ajuda es realitzarà al compte corrent del centre i es notificarà la resolució al centre perquè en prenga coneixement. En este cas, ha de tenir-se en compte el que establix el punt 2 de la base 8.


Convocatòries

28 / 06 / 2012


Anuncis

28 / 06 / 2012