Anuncis i convocatòries


Convocatòries

28 / 06 / 2012

Ajudes per a la compra de llibres i materials didàctics

Terminis de presentació

a) Fase A
El termini de presentació de les sol·licituds serà a partir de l’endemà de ser publicada en el DOCV fins al dia 25 de juliol de 2012. En esta
fase poden participar l’alumnat dels centres públics o privats concertats que en el curs 2012-2013 haja de realitzar els estudis següents:

  • Educació Primària.
  • Educació Secundària Obligatòria, sempre que haja promocionat de curs.
  • Alumnat escolaritzat en unitats d’educació especial en un centre ordinari.

b) Fase B
El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 3 al 14 de setembre de 2012. En esta fase pot participar:

  • L’alumnat que es matricule per primera vegada en un centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana el curs 2012-2013 en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i en centres amb unitats d’educació especial.
  • L’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que haja superat els exàmens extraordinaris de setembre i, per tant, promocione al següent curs d’ESO.

c) Fase C
Únicament amb caràcter extraordinari, per a resoldre situacions de necessitat econòmica dels alumnes que s’han incorporat als centres després de l’inici de curs, des del 15 de setembre i abans del 20 de novembre de 2012, s’obri la possibilitat de sol·licitar esta ajuda, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten. L’imprés de sol·licitud ha de ser el mateix i anar acompanyat, necessàriament, d’un informe del director del centre o dels servicis socials de l’ajuntament en què es faça constar la situació de necessitat econòmica i, d’una certificació del secretari del centre on es faça constar el motiu i el dia de la inscripció de l’alumne. Tant l’informe com la certificació quedaran arxivats en el centre.
La transferència de l’ajuda es realitzarà al compte corrent del centre i es notificarà la resolució al centre perquè en prenga coneixement. En este cas, ha de tenir-se en compte el que establix el punt 2 de la base 8.


Convocatòries

28 / 06 / 2012


Anuncis

28 / 06 / 2012


Anuncis

27 / 06 / 2012

Adjudicació provisional de places d’inspecció

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d’inspectors al servici de l’Administració educativa i d’Inspectors d’Educació dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de 8 de febrer de 2012. [2012/6310] (pdf 204KB)
PDF


Anuncis

25 / 06 / 2012

Cos de Mestres: Serveis prestats

Serveis prestats (mestres)
Resolució
Llistat provisional d’interins amb servicis
Reclamacions: fins al 27 de juny al correu .(Javascript ha d'estar habilitat per a veure aquesta adreça de correu) (entreu a la resolució per a més instruccions).